Jakieś pytania? Napisz do nas na info@elsymco.com
Język:

Warunki ogólne

zakup w sklepie internetowym ELSYMCO

  • Postanowienia wstępne

Regulamin dotyczy zakupów w Sklep internetowy – Elsymco.com, prowadzona przez Digital Vent Technologies sro, z siedzibą Velflíkova 4, 160 00 Praga 6, IČ 10888276, DIČ: CZ10888276, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez ms w Pradze, dział C, wstawka 350206. 

Digital Vent Technologies sro jest wyłącznym przedstawicielem handlowym ELSYMCO sro, ID 28505026, z siedzibą w K Roztokům 321/34, 165 00 Praga 6. 

Dane kontaktowe:

TelefonTelefon: +420 725 555 031, +420 725 555 131

Poczta: info@elsymco.com

Adres dostawy / salon wystawowy: ELSYMCO, Velflíkova 4, Praha 6 160 00. 

Godziny otwarcia: pon. – pt. 9 – 4 

Niniejszy Regulamin obowiązuje zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z umową kupna lub na jej podstawie (zwanej dalej „Umowa Sprzedaży”) zawarta pomiędzy Sprzedawcą lub inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.elsymco.com (zwana dalej „stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej.

 • Definicje
 • Umowa konsumencka jest umową kupna, umową o dzieło lub inną umową, jeśli stronami umowy są z jednej strony konsument, az drugiej dostawca.
 • Sprzedawca to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza nabywcy produkty lub świadczy usługi.
 • Kupowanie konsumenta lub tylko konsument jest osobą fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu. Jest uprawniony do odstąpienia od umowy na warunkach określonych poniżej.
 • Kupujący, który nie jest konsumentem (zwany dalej „kupującym niebędącym konsumentem”) to osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej albo w ramach samodzielnego wykonywania zawodu. Nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy jako konsument, jest uprawniony jedynie do wymiany towaru na poniższych warunkach.
 • Konto użytkownika to interfejs sieciowy, z którego klient zamawia towary na stronie internetowej www.elsymco.com 
 • Warunki są integralną częścią umowy kupna.
 • Regulamin nie ma zastosowania w przypadkach, gdy osobą zamierzającą nabyć towar od Sprzedającego jest osoba prawna lub osoba, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.
 • Postanowienia odbiegające od Warunków mogą być negocjowane w Umowie Kupna. Odmienne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych. 
 • Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść regulaminu. Nie narusza to praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 • Konto użytkownika
 • Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.elsymco.com są wiążące. Przesyłając zamówienie kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się i zgadza się z niniejszym regulaminem oraz procedurą reklamacyjną.
 • Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej www.elsymco.com kupujący ma dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary. Jeśli interfejs internetowy na to pozwala, kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
 • Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe. 
 • Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim. 
 • Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzystał ze swojego konta użytkownika przez ponad 5 lat lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna, w tym warunki handlowe.
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
 • Zamówienie i zawarcie umowy kupna
 • Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowienia § 1732 ust. 2 ustawy nr 89/2012 Dz. NOZ nie ma zastosowania.
 • Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane, z wyjątkiem opłat związanych z pakowaniem i wysyłką. Te koszty wyszczególnione osobno w interfejsie internetowym obowiązują tylko wtedy, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Nie ogranicza to możliwości sprzedającego do zawarcia umowy kupna z kupującym na indywidualnych warunkach. 
 • Sposób zamawiania towaru
 • W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. 
 • Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący może sprawdzić, zmienić i poprawić dane, które podał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „zamów”.
 • Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi to Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu. 
 • Wysłanie zamówienia jest uważane za takie działanie kupującego, które niewątpliwie identyfikuje zamawiany towar, cenę kupna, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny kupna i jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna dla partie. 
 • Miejscem dostawy towaru jest adres podany przez kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 • Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszym regulaminem na stronie internetowej oraz potwierdzenie, że kupujący zapoznał się z niniejszym regulaminem. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia, poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia. 
 • Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje dopiero z chwilą doręczenia przyjęcia zamówienia, które sprzedający przesłał kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
 • Umowa zawierana jest w języku czeskim, o ile nie stoją na przeszkodzie okoliczności ze strony sprzedającego lub kupującego, umowa może być zawarta również w innym języku zrozumiałym dla stron.
 • W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle on kupującemu na adres elektroniczny kupującego zmienioną ofertę wskazującą możliwe warianty zamówienia i poprosi kupującego o opinię.
 • Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i umowa kupna zostaje w takim przypadku zawarta dopiero po akceptacji przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty w ten sposób poniesione przez kupującego ponosi kupujący. 
 • Odstąpienie od umowy kupna 
 • Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy kupujący konsument musi poinformować sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy, spółkę handlową ELSYMCO sro reprezentowaną przez wyłącznego przedstawiciela handlowego Digital Vent Technologies sro z siedzibą pod adresem Velflíkova 4, 160 00 Praga 6, ID 10888276, NIP: CZ10888276, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 350206.
 • Na stronie sprzedawcy kupujący konsument może pobrać przykładowy formularz www.elsymco.com/formularz-reklamacji wypełnij go i wyślij na adres e-mail info@elsymco.com lub wyślij wymagane informacje poprzez formularz kontaktowy: www.elsymco.com/kontakt/.
 • W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z warunkami handlowymi, umowa kupna zostaje anulowana od początku, a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu swoich świadczeń. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez kupującego od umowy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z Warunkami Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od dostarczenia towaru będącego przedmiotem Umowy kupna, w taki sam sposób jak Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia, które kupujący dostarczył przy zwrocie towaru do kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
 • Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za szkodę poniesioną na towarze z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.
 • Dopóki towar nie zostanie przejęty przez kupującego, sprzedający ma prawo w każdej chwili odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki przelewem na konto wskazane przez kupującego lub konto, z którego sprzedający otrzymał zapłatę za towar.
 • W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa prezentu dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy prezentu wraz z towarem.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia zgodnie z § 2006 - § 2009 Kodeksu Cywilnego. W takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym telefonicznie lub mailowo w celu uzgodnienia dalszych kroków (wymiana zamówionego towaru na inny, anulowanie zamówienia itp.).
 • Kupującemu nie będącemu konsumentem, tj. tym, który podał w zamówieniu numer NIP i NIP, nie przysługuje prawo do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy), przysługuje jedynie prawo do wymiany towaru w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki. towarów, chyba że strony postanowią inaczej. 
 • Zgodnie z art. 1837 Kodeksu Cywilnego kupujący nie może odstąpić od umowy w szczególności:
 • o świadczenie usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a Sprzedawca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia,
 • o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,
 • o dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • o dostarczeniu zapieczętowanego towaru, który konsument wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych,
 • w przypadku sprzedaży kasowej bezpośrednio w sklepie (bez istniejącego zamówienia z e-sklepu),
 • o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorca poinformował konsumenta przed zawarciem umowy, że w takim w przypadku, gdy nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 • na dostawę towaru lub produktu wykonanego na zamówienie lub zmodyfikowanego zgodnie z życzeniem kupującego

Towar można zwrócić w następujący sposób:

 • dostarczone po uprzednim uzgodnieniu do salonu ELSYMCO, Velflíkova 4, Praga 6 160 00. 
 • wyślij bez gotówki przy odbiorze do ELSYMCO, Velflíkova 4, Praga 6 160 00
 • Cena towarów
 • Ceny oferowanych towarów i usług obowiązują w chwili złożenia zamówienia i są ostateczne, tj. zawierają podatek VAT. Do ceny towaru zostaną doliczone koszty opakowania i wysyłki oraz, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty ceny towaru przed wysłaniem towaru, jeśli stwierdzi, że towar był oferowany w złej cenie. W takim przypadku kupujący musi poinformować o prawidłowej cenie i zgodzić się na korektę ceny. W przeciwnym razie umowa kupna nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez sprzedającego.
 • Metody Płatności:
 • kartą kredytową
 • przelewem online
 • PayPal
 • Sposób dostawy, koszty dostawy
 • Dostawę zapewnia firma transportowa GLS. Towar dostarczany jest pod wskazany przez klienta adres, o wysyłce towaru klient jest informowany e-mailem oraz sms. Dostawa realizowana jest w dni robocze w normalnych godzinach pracy. 
 • Terminy dostaw są jedynie orientacyjne i zależą od aktualnej sytuacji i możliwości poszczególnych firm transportowych.
 • Zamówienia o wartości powyżej 950 CZK dostarczane są bezpłatnie kurierem (przy wyborze standardowej opcji wysyłki).
 • Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o wysłaniu towaru wiadomością na jego adres e-mail oraz telefon komórkowy (o ile został wskazany przy wysyłaniu zamówienia). Jeżeli zamówionego towaru nie ma w magazynie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie i zaproponuje dalsze kroki np. ponowne wykonanie, wydłużenie terminu dostawy lub odstąpienie od umowy.
 • Dokument podatkowy – faktura jest wysyłana do klienta w dniu nadania przesyłki na kontaktowy adres e-mail, który wpisał przy wysyłaniu zamówienia lub który jest podany w jego koncie użytkownika.
 • Transport i dostawa towarów
 • W przypadku uzgodnienia środka transportu na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
 • Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w momencie dostawy. 
 • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż wskazany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru, odpowiednio koszty związane z innym sposobem dostawy. 
 • Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru iw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika i sprzedawcę. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika. 
 • Inne prawa i obowiązki stron w transporcie towarów mogą być regulowane specjalnymi warunkami dostawy sprzedającego, jeżeli zostały przez sprzedającego wydane. 
 • Jeżeli kupujący jest konsumentem, jego prawo do złożenia reklamacji nie zostaje w żaden sposób naruszone.
 • Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania
 • Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Sb. w sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami).
 • Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że towar przy odbiorze nie ma wad. Nie dotyczy to towaru sprzedanego po niższej cenie z wadą, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia towaru spowodowanego normalnym użytkowaniem, towaru używanego lub eksponowanego z wadą odpowiadającą stopniowi ich użytkowania lub zużycia, jakie posiadał towar przy przejęciu przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.  
 • Prawo kupującego z tytułu wadliwego wykonania opiera się na wadzie, którą ma rzecz w chwili przejścia na kupującego ryzyka uszkodzenia, nawet jeśli ujawni się ona później. Uprawnienie kupującego ustala się również na podstawie późniejszej wady spowodowanej naruszeniem przez sprzedawcę jego zobowiązania.
 • Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do:
 • usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub poprzez dostarczenie brakującej rzeczy,
 • usunięcie wady poprzez naprawę rzeczy
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpić od umowy.
 • Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wyborze prawa, które wybrał przy zgłaszaniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego, nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący zażąda usunięcia wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli sprzedający nie usunie wady w rozsądnym terminie lub jeśli poinformuje kupującego, że nie usunie wady, kupujący może zamiast usunięcia wady zażądać rozsądnej zniżki od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy .
 • Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi nieznaczne naruszenie umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do rozsądnej zniżki od ceny zakupu.
 • Dopóki kupujący nie skorzysta z prawa do rabatu od ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedający może dostarczyć brakujące lub usunąć link prawny. Inne wady mogą być usunięte przez sprzedającego według własnego wyboru poprzez naprawę rzeczy lub dostarczenie nowej rzeczy, przy czym wybór ten nie może powodować nieracjonalnych kosztów dla kupującego.
 • Jeżeli sprzedający nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady, kupujący może zażądać rabatu od ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody sprzedającego.
 • Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał.
 • Reklamacje i gwarancja towaru
 • Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na produkt, chyba że na poszczególne towary przewidziana jest dłuższa gwarancja, oraz 24 miesiące na części zamienne montowane przez profesjonalną firmę serwisową. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnego użytkowania produktów ani uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą. Warunki gwarancji, konflikt z umową kupna i proces reklamacyjny, korzystanie z uprawnień z wadliwego wykonania reguluje szczegółowo Procedura Reklamacyjna.
 • Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: www.coi.cz, odpowiada za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr mogą być wykorzystywane do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.
 • Kupujący ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
 • Polityka prywatności

Swój obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”) związane z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna,  w celu negocjowania niniejszej umowy oraz w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych Sprzedającego, Sprzedający dokonuje za pomocą specjalnego dokumentu.

 • Przepisy końcowe
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje w brzmieniu podanym na stronie internetowej Sprzedawcy w dniu wysłania elektronicznego zamówienia przez Kupującego, który przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Dokumenty zostaną dostarczone kupującemu na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika lub wskazany przez kupującego w zamówieniu.
 • Jeżeli relacja nawiązana umową kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że ta relacja handlowa podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kupujący będący konsumentem nie jest pozbawiony ochrony, jaką dają mu przepisy porządku prawnego, od których nie można umownie odstąpić i które w przypadku braku wybór prawa, w przeciwnym razie miałby zastosowanie na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
 • Kupujący wyraża zgodę w rozumieniu § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, wraz z przesyłaniem przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny lub telefon Kupującego numer. Sprzedający realizuje wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą specjalnego dokumentu.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które znaczenie jest możliwie najbliższe postanowieniu nieważnemu. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia umowy nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 • W przypadku zmiany Warunków, oryginalne Warunki obowiązujące w chwili zawarcia Umowy kupna można uzyskać na żądanie przesłane na adres e-mail info@elsymco.com.
  Niniejszy Regulamin i Postępowanie Reklamacyjne wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 roku. Zmiany Regulaminu i Postępowania Reklamacyjnego są zastrzeżone.
 • Załącznikiem do Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.

Elsymco

Proste rozwiązania wentylacyjne. 
Komfort bez kompromisów.
Kolor flagi UEO nas ⟶
linkedin na facebooku Pinterest youtube rss i twitterze Instagram facebook-puste rss-puste linkin-biały Pinterest youtube i twitterze Instagram